Staj Hareketliliği

Erasmus+ Staj Hareketliliği

Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet alanı 2007-2013 dönemi Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde Öğrenci Staj Hareketliliği adı altında sürdürülmüş, 2021-2027 yılları arasında da Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği olarak yürütülecektir.

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir.

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler. Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar. Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?

Erasmus Staj Faaliyetine katılabilmesi için yüksek öğretim kurumu Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahip olmalıdır. Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus staj faaliyeti gerçekleştiremez ve bu kapsamda öğrencilerini yurtdışına gönderemez.

Yükseköğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları ve/veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan konsorsiyumlar Erasmus Haraketlilik Faaliyeti kapsamında veya veya Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları öğrencilerini bu faaliyetten yararlandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne başvuruda bulunabilirler: Başvuru Yöntemi:

Öğrencilerin faaliyete katılımını sağlamak üzere, öncelikle yükseköğretim kurumunun veya yükseköğretim kurumları ve sosyal ortaklardan oluşan bir konsorsiyumun faaliyete katılmak üzere kendi ülkesindeki ulusal ajansa (Türkiye için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) hibe başvurusunda bulunması gerekir.

Başvurular yılda bir kere, akademik yıl başlamadan önce, Merkez tarafından duyurulan tarihe kadar yapılır. Söz konusu başvuruda gelecek akademik yılda gerçekleştirilmesi planlanan staj hareketliliği faaliyetleri için hibe talep edilir. Yükseköğretim kurumlarının tarafından yapılan başvurular:

Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus+ ilgili akademik yıla ait Yükseköğretim Kurumları Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formunun ilgili yerlerini doldurarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son tarihine kadar başvuruda bulunabilir. Konsorsiyum oluşturarak yapılan başvurular:

Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan gruptur.

Konsorsiyum ortakları arasından bir koordinatör kurum belirlenir ve bu koordinatör kurum, Konsorsiyum adına “Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları için Başvuru Formu” kullanarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son tarihe kadar hibe başvurusunda bulunur. Konsorsiyuma katılacak yükseköğretim kurumlarının yine Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerekir. Öğrenciler nasıl başvurabilir:

Öğrenciler Erasmus+ staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmus ile ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda aranılan şartlar ve seçim kriterleri ilgili akademik yıl başlamadan önce yayımlanan Erasmus+ Ulusal Teklif Çağrısında yer alır. Bir öğrenci Erasmus+ staj hareketliliği faaliyetinden, lisans, yüksek lisans ve doktora dönemlerinin her birinde toplamı 12 ayı geçmemek koşuluyla birden fazla hareketlilikten yararlanabilirler. Öğrenim hareketliliği hibesi alınması staj hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.

Kimler Yararlanabilir? Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir (Yüksek lisans ve doktora dahil). Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler de mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, kazandıkları staj hareketliliği hakkını kullanabilirler. İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede; Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır. Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Erasmus+ Ulusal Teklif Çağrısına bakınız.

Bu bilgiler http://www.ua.gov.tr adresinden alınmıştır


ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ - YURTDIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

Uyarı: Staj programı süresi en az 2 en fazla 12 ay olabilir. Bu yüzden hazırlanacak olan evraklarda özellikle öğrenim anlaşması, alınan kabul mektubu, pasaport-vize için gereken evraklarda ve katılım sertifikasında süre 2 aydan az olmamalıdır.

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) Öğrenci İşlerinden Alınmış Güncel Transkript

3) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

4) Başvuru Formu (Application Form): Başvuru yapacak öğrenci tarafından doldurulup SİÜ Erasmus+ Ofisine teslim edilmesi gereken İngilizce bir belgedir.

5) Güncel Ders Durumu (Transcript of Records): Başvuru sahibinin kendi öğrenim durumunu ve AKTS sistemine göre ders notlarını göstermek için SiÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından imzalanıp mühürlenmesi ve İngilizce olarak öğrenci tarafından doldurulması gereken bir resmî evraktır.

6) Staj Öğrencisi Olarak Kabul Edildiğinizi Gösteren Bir Davet Yazısı (Letter of Acceptance/Invitation): 1 adet fotokopisi yada taranmış hali ofisimiz için yeterlidir.Bu evrak başvurunuzu takiben başvurduğunuz kurum ya da kuruluş tarafından size gönderilmesi gereken resmî bir davet yazısıdır. Orjinal nüshasının yanı sıra en az iki yedeğinin de yanınızda olmasında fayda vardır. Bazı konsolosluklar belgenin orjinal kopyasını talep edebilirler.

7) Staj Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship): Başvurunuzu kabul eden kurum ya da kuruluş ile SİÜ arasında imzalanması gereken ve staj kapsamında yapılacak faaliyetleri ve stajla ilgili bazı detayları içeren bir belgedir. Formatı Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiştir.Bu belge staj faaliyetiniz başlamadan önce her iki kurum tarafından imzalanmak zorundadır.

8) Staj Tanınma Belgesi:
-Zorunlu Stajı Olan Bölümler için Staj Tanınma Belgesi: Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında öğrenci tarafından yurtdışında yapılan staj faaliyetinin karşı kurumca başarılı sayılması durumunda SİÜ'de zorunlu staj yerine sayılacağını gösteren belgedir. İki nüsha olarak hazırlanmalıdır ve 1 nüshası öğrencide kalmalı, 1 nüshası da Dış İlişkiler Ofisi'ne teslim edilmelidir.

-Zorunlu Stajı Olmayan Bölümler için Staj Tanınma Belgesi: Erasmus Staj+ Hareketliliği kapsamında öğrenci tarafından yurtdışında yapılan staj faaliyetinin karşı kurumca başarılı sayılması durumunda SİÜ'de öğrencinin not dökümü belgesine ''Erasmus+ Traineeship'' olarak işleneceğini gösteren belgedir. İki nüsha olarak hazırlanmalıdır ve 1 nüshası öğrencide kalmalı, 1 nüshası da Erasmus Ofisi'ne teslim edilmelidir.

9) Öğrenci Staj Hareketliliği Sözleşmesi: (Erasmus+ staj öğrencisi ile gerek gönderen ve gerekse öğrenciyi kabul eden kurum arasındaki hakların neler olduğunu gösteren bir metin. Yurtdışına çıkmadan hazırlanması gerekir. Form üzerinde '' ? '' işaretini gördüğünüz ve sarı renkli bölümleri kendi bilgilerinize göre doldurunuz.)

10) Pasaport Alımı için Yazı (Türkçe): Ofisimize teslim edilmesine gerek yoktur ve tek nüshası yeterlidir. Harçsız pasaport almak için Nüfus Müdürlüğüne Öğrenci belgeniz ile 25 yaş üstü iseniz ofisten alınacak Harçsız pasaport yazısı ile başvuru yapabilirsiniz. 

11) Vize için İlgili Konsolosluklara Yazı (İngilizce): Ofisimize teslim edilmesine gerek yoktur ve tek nüshası yeterlidir. Belge imzalandıktan sonra Genel Sekreterlik tarafından mühürlenmelidir.

12) Vize Fotokopisi: 1 adet fotokopisi veya taranmış hali ofisimiz için yeterlidir.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ - YURTDIŞINDAN DÖNDÜKTEN SONRA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1) Staj Sertifikası ( Traineeship Certificate): El yazısı ile doldurulan belgeler kabul edilmemektedir. Öğrenci tarafından doldurulup yurtdışından dönmeden önce firma yada üniversiteye imzalatılıp mühürletilmesi gerekir. Belge üzerindeki 'Evaluation of the Trainee' bölümü mutlaka doldurulmak zorundadır.Bu kısım boş olan belgeler kabul edilmeyecektir.

2) Staj Dönüşüm Belgesi:
- Zorunlu Stajı Olan Bölümler İçin Staj Dönüşüm Belgesi: Zorunlu stajı olan bölümlerde eğitim gören öğrencilerin hazırlaması gerekir. Erasmus+ Staj Hareketliliği sonrasında öğrencinin yurtdışında yapmış olduğu staj faaliyetinin SİÜ'de not döküm belgesine nasıl işleneceğini gösteren belgedir.

- Zorunlu Stajı Olmayan Bölümler İçin Staj Dönüşüm Belgesi: Zorunlu stajı olmayan öğrencilerde mutlaka Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyetlerini SİÜ'de not döküm belgelerine işletmekle yükümlüdürler.İlgili öğrencilerin bu formattaki belgeyi hazırlamaları gerekir.

3) Nihai Transkript: Staj faaliyeti SİÜ'de not döküm belgesine işlendikten sonra öğrenci tarafından Öğrenci İşlerinden transkript alınıp ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir. Belge üzerinde yurtdışında yapılan staj faaliyetlerinin orjinal isimleriyle yer alması zorunludur.

4) Pasaport Giriş - Çıkış Sayfası Fotokopisi

5) Öğrenci Nihai Raporu: Hareketlilik Aracı (Mobility Tool) kullanılarak öğrenci tarafından internet üzerinden AB Anketininin (EU Survey) doldurulması gerekmektedir. İlerleyen günlerde anket konusunda güncelleme yapılacak ve linki bu sayfada yayınlanacaktır.

Öğrenci Staj Hareketliliği Dokümanları

Invitation/Acceptance Letter for Traineeship 

Learning Agrement for Traineeship

Başvuru Formu

Staj Sözleşme Formu

Nihai Rapor Formu (Online Mobility Tool Üzerinden Survey Doldurulacaktır.)

Uzm. MEHMET KENAN TAN
Güncelleme : 9.02.2022 20:19:42